ISEF PRO – איתור אנשי ונשות מקצוע מעולים/ות

באתר זה תוכלו לאתר בעלי מקצוע בוגרי אייסף בהתאם לתחום עיסוק, מקצוע ואזור גאוגרפי וליצור עמם קשר על מנת לשכור את שירותיהם/ן. אתר זה הינו פלטפורמה שיתופית, לקרן אייסף אין אחריות על אופן וטיב השרות והאחריות לכך הינה של המפרסמים בלבד. בשימוש באתר הנך מאשר/ת את תקנון האתר

Slider

תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת ( תנאי השימוש ) לרבות מדיניות הפרטיות, כמפורט להלן, חלים על כל שימוש הנעשה באתר.
זאת לרבות גלישה באתר באופן שוטף או באופן אקראי ו/או על כל פעילות של משתמשים במסגרת האתר בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום והם המסדירים את מערכת היחסים בין הגולשים לבין מנהלי האתר ובינם לבין צדדים שלישיים, ככל שישנה בתנאי השימוש התייחסות לכך.

לפיכך, הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ובמידה שאינך מסכימ/ה להם ומקבל/ת אותם במלואם – אנא ממך, אל תעשה/י כל שימוש באתר.

 

תנאי שימוש לגולשים ולמפרסמים

אתר זה הינו פלטפורמה שיתופית, קרן אייסף מצפה כי כל נותני השרות המפרסמים באתר יתחייבו לפרסום ולמתן מידע מדויק, הוגן וקולע לאמת ולמתן שרות הוגן ומקצועי ללקוחותיהם. אולם, ולמען הסר ספק, מובהר כי האמור בקהילה זו אינו מהווה המלצה של קרן אייסף על בעלי המקצוע המציגים בו וכי לקרן אייסף אין אחריות על אופן וטיב השרות.האחריות על אופן וטיב השירותים המוצעים ע"י בעלי המקצוע הינה אך ורק על המפרסמים עצמם.

כל התקשרות עם בעלי המקצוע המופיעים באתר נעשית במישרין מולם וקרן אייסף בשום אופן אינה צד בעסקה ואינה אחראית על השירות ועל כל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב ההתקשרות.למען הסר ספק, השימוש באתר וההסתמכות על השירותים המוצעים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד וקרן אייסף ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישתך ו/או שימושך באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS).

הואיל ואין ביכולתם של קרן אייסף ושל מנהל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהיו קרן אייסף ומנהל האתר ו/או מי מטעמם אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב חשיפה למידע פוגע, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים אם במישרין ואם בעקיפין ל:

 

(1) טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר

(2) פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר

(3) אבדן או נזק שייגרמו לתכנים המועלים לאתר לרבות מחיקה ו/או שינוי שלהם

(4) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או פרטים אחרים

(5) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו

(6) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו

(7) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.

 

בשימוש באתר הנך מאשר/ת כי את/ה מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי קרן אייסף או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו בקשר עם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר.

 

כמו כן, הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין.

 

 

יודגש למען הסר ספק, כי אין בפיקוח מנהלי האתר כאמור, כדי להטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או עגמת נפש ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או כל דבר אחר אשר ייגרמו למי ממשתמשי האתר בשל ו/או בקשר עם:

 

(1) שימוש באתר

(2) חשיפה לתכני האתר

(3) הסתמכות על תכני האתר

(4) הסרה/שינויי של תכנים כלשהם מהאתר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם

(5) ליקויים בדרך העברת תכני האתר.

(6) שימוש אחר שיעשה במידע ובנתונים שהוצגו באתר על ידי כל גורם אחר

 

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום את גישתו של משתמש או מפרסם מסוים לאתר במידה שיראה למנהלי האתר כי אותו משתמש או מפרסם מעלה במזיד תכנים אשר אינם ראויים ו/או אשר פוגעים באופן כלשהו בציבור המשתמשים ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או הינו מפר איזה מהוראות תנאי השימוש.

 

בעצם שימושך באתר הנך מתחייב/ת שלא להעלות לאתר תכנים פוגעניים ושלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות: להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים. לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר; להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.

 

חובות המפרסמים

 

בנוסף לכל האמור לעיל, תנאי יסוד לשימוש באתר הינו כי נותני השרות המפרסמים בו מתחייבים לפרסום ולמתן מידע מדויק, הוגן וקולע לאמת, ולמתן שרות הוגן ומקצועי ללקוחותיהם וכי כל מפרסם ובעל מקצוע מתחייב לפרסם את מקצועו אך ורק כשברשותו רישיון מתאים או הסמכה מתאימה בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש או מפרסם לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש או למפרסם אשר העלה את התוכן הרלבנטי לאתר. יודגש, כי המשתמש או המפרסם מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם כנגד איזה מהפעולות האמורות.

 

 

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר, לרבות תוכן החשוד כמהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע, התבטאות גזענית או מפלה או פוגעת כלשהי, מהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין, חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין, תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה, תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי, תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי ססמאות, פרטים אישיים וכדומה, תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד, תכנים שיש בהם שידור של דואר זבל (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם, תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו, תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית, תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו, תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים, תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.

 

 

כל מפרסם מתחייב בזאת לשפות את קרן אייסף ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג` כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלה לאתר.

 

בנוסף, כל מפרסם מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות: להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים. לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר; להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.

 

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. הפצת דואר זבל (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

 

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

 

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה. שימוש בכל רובוט, תולעת (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא. לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 

קרן אייסף ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר. הינך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג` כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלת לאתר.

 

בנוסף, כל מפרסם מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות: להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים. לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר; להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר.

 

 

שינויים באתר

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ונמצאים בין אם בקטגוריית המבצעים ובין אם בקטגוריית הקופונים ו/או את אופן השימוש באתר ו/או כל דבר אחר הכלול באתר ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם בין אם פורסמו ו/או הועלו לאתר ובין אם לאו, וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

במקרה כאמור אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר. בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

בעצם שימושך באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מלעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

 

סגירת חשבון ע"י מפרסם

 מפרסם המעוניין לבטל את רישומו לאתר יעשה זאת באמצעות פניה בדואר אלקטרוני אל מנהלי האתר ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם יסירו את חשבונו מהאתר בתוך 3 ימי עבודה.

 

 הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח  אתר זה הינו פלטפורמה שיתופית, לקרן אייסף אין אחריות על אופן וטיב השרות והאחריות לכך הינה של המפרסמים בלבד